"Aby se dal nějaký problém řešit, musíme ho především přesně definovat."

"Někteří lidé si vůbec neuvědomují, jak důležitou funkci má přesný význam slov. A ti, kteří si to uvědomují, pracují často s významem slov naprosto demagogicky, ..."

Vlastimil Vondruška

Proto základem filosofie tohoto webu bude snaha dané pojmy přesně a třeba i nově definovat. 

Filozofie (tetsugaku)

Filosofie je nauka o bytí světa a existenci člověka o jeho poznávání pravdy a mravním jednání. Filosofie je původem z řeckého slova φιλοσοφία, filosofía, „láska k moudrosti, láska k poznání“ je systematické, racionální a kritické studium obecných a základních otázek, jako jsou otázky existence, rozumu, poznání, hodnot, mysli ….. Tyto otázky jsou často předkládány jako problémy, které je třeba studovat či řešit. 

Mezi filozofické metody kromě kladení otázek a hledání odpovědí dále patří:

 • kritická diskuse,
 • racionální argumentace,
 • systematická prezentace.

Otázky na tomto webu vznesené budou řešeny se snahou o systematičnost, komplexnost a objektivnost.

Za základní otázky autor považuje následující:

 • Co je to?
 • K čemu to slouží neboli účel?
 • Na jakých principech to funguje, jaké principy to rozvíjí?
 • Rozdělení, co to obsahuje, z čeho se to skládá?
 • Jaký to má vývoj, historii?

Nalezení odpovědí na tyto otázky nám umožňuje jakýkoli problém lépe definovat, a tudíž mu lépe porozumět. Což je jedním z cílů tohoto webu!

Mezi hlavní podobory filozofie patří:

 • metafyzika se zabývá základní povahou existence a reality, zkoumá základní kategorie, jsoucno a bytí v jeho obecnosti, až po bytí nejvyššího jsoucna – Boha,
 • etika se zabývá morálními hodnotami, zkoumá morálku nebo morálně relevantní jednání a jeho normy,
 • epistemologie zkoumá lidské poznání, jeho vznik, proces, předmět či limity, 
 • logika studuje pravidla odvozování, jež umožňují vyvozovat závěry z pravdivých premis.

Použitá literatura

PETRÁČKOVÁ, Věra, KRAUS, Jiří. Akademický slovník cizích slov. 1. vyd. Praha: AV ČR, 2000. 835 s. ISBN 80-200-0607-9.

VONDRUŠKA, Vlastimil. Historie a současnost očima Vlastimila Vondrušky. In: Chrudimské noviny [online]. 2016, 23. 9. 2016 [cit. 2023-09-01]. Dostupný z: https://chrudimskenoviny.cz/kategorie/z-medii/historie-soucasnost-ocima-vlastimila-vondrusky

Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Filozofie [online]. c2023 [cit. 2023-09-01]. Dostupný z: WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Filozofie&oldid=23130935>

Upozorněni o ochraně autorských práv

Obsah (loga, grafika, webdesign, texty) webu www.goshinjutsu.cz je chráněn autorským zákonem číslo 121/2000 Sb. Použití obsahu tohoto webu k dalšímu šíření je bez předcházejícího výslovného souhlasu autora stránek neoprávněné. Pokud jste použili či hodláte použít ve vašich publikacích obsah webu www.goshinjutsu.cz ocitujte to alespoň tak jak se o to snaží autor tohoto webu.

Příklad citace této stránky:

HAŠKA, Milan. Filosofie. Goshin–jutsu [online]. 2023, 1.9.2023 [cit. 2023-09-11]. Dostupné z: https://www.goshinjutsu.cz/Filosofie

Vytvořeno: 1. 9. 2023 | Aktualizováno: 25. 9. 2023 

Milan Haška | milan.haska@goshinjutsu.cz