Obr. 1 - Dopadová pozice. Foto Natalia Jagelska

V tomto článku budeme hledat odpovědi na čtyři základní didaktické otázky:

 1. Co je to Ukemi-waza?
 2. Funkce (účel) Ukemi-waza?
 3. Princip Ukemi-waza?
 4. Rozdělení – co obsahuje či jak se člení?

Co je Ukemi-waza?

Ukemi-waza (techniky pádů) jsou ideálním řešením pohybového úkolu vynuceného ztrátou stability těla, jedná se o koordinovaný pohyb vedoucí tělo do bezpečné dopadové pozice.

Funkce (účel) Ukemi-waza?

Ukemi-waza (techniky pádů) jsou nezbytnou součástí (podskupinou) Hojo-waza (podpůrné techniky).  Hlavními funkcemi Ukemi-waza jsou:

 1. Úrazová zábrana: Základní funkcí - účelem Ukemi-waza je prevence proti úrazům a zraněním. Techniky pádů jsou navrženy tak, aby minimalizovaly možnost zranění při pádu. Chrání citlivé orgány lidského těla, jako jsou mozek, mícha a ledviny, před přímými a nepřímými nárazy.
 2. Stabilizace těla po pádu: Techniky pádů pomáhají zastavit pohyb těla při pádu a stabilizovat tělo v bezpečné dopadové pozici. 
 3. Podpora dlouhodobého harmonického rozvoje: Jen díky schopnosti bezpečně opakovaně padat se cvičenec může dlouhodobě harmonicky rozvíjet i v technikách Nage-waza (techniky hodů s strhů).

Z fyzikálního hlediska je pád náhlá (dynamická) změna těžiště způsobená gravitační silou

Pád ze stoje vzniká při překlopení těla kolem překlopné hrany, kterou tvoří přímka procházející plochou opory chodidel (spojnice pat, palců nebo malíková hrana) viz Kuzushi. V těchto případech padá tělo na plochu:

 • břicha (Tachi-zenpo-ukemi), 
 • nebo zad (Tachi-ushiro-ukemi), 
 • případně na bok (Tachi-yoko-ukemi)

Z hlediska úrazu je pro nás dominantní úder do hlavy a s tím související důsledky. 

Z hlediska účinků technik na zdraví má významný vliv délka časového intervalu potřebného na předání energie. Čím je tento interval kratší tím dochází k větší deformaci. Jedná se z pravidla o následující případy, kdy doba předání kontaktní síly je u úderu menší než 50 milisekund [1]:

 • Úder do hlavy tvrdým předmětem, úder hlavou o tvrdou překážku nebo jejich kombinace:
  • úder do hlavy kamenem, ocelovým předmětem, náraz lebky na ocelovou nebo betonovou podložku – čas kontaktu-přenosu síly je 1–5 ms,
  • při střetu chodce s automobilem je kontakt silového působení 5–15 ms.
 • Při úderu rukou do hlavy je doba kontaktu 20–30 ms, tréninkem lze tato doba zkrátit až na 10 ms.

Proto při tréninku cvičíme na tatami jehož deformace prodlužuje čas předání energie, ale ani to není na 100 % zárukou bezpečnosti. Při tréninku musíme mít neustále na mysli následující zásady:

 • BUDO začíná respektem a končí respektem, úctou [3] a ta je prokazována po celou dobu vzájemné spolupráce a jejím základním projevem je úcta ke zdraví tréninkového partnera. Házející vždy odpovídá za padajícího za dovedení jeho těla do bezpečné dopadové pozice!
 • Vyhněte se nebezpečným technikám a studujte správný pohyb v každé technice pro bezpečné trénování vašeho těla a mysli. [2]
 • BUDO považujeme za umění, vědu, nauku, jak co nejúčinněji využívat energii k dobrému účelu.[4]

Avšak ne vždy, a ne všude jsou výše uvedené zásady správně aplikovány. Když se řekne Judo, tak vám kde, kdo řekne, že se jedná o jemnou cestu. Již po mnoho let to však s jemnou cestou nemá nic společného. Vladimír Lorenz to označoval za Godo, tvrdou cestu. Za to, co je dnes Judo můžou zejména změny pravidel a způsob rozhodování, což vede ke změně taktiky i provádění technik.

Obr. 2 - Pád na hlavu

Způsoby provádění, které byly trestány před třiceti lety diskvalifikací se dnes bodují, a dokonce i na Ippon. Jedná se např. o techniky kdy se házející při hodu dotýká hlavou podložky a tím nedává prostor pro bezpečné vedení soupeře do pádu, který zpravidla dopadá na hlavu či krk atd... A tak se judo vzdaluje ideálu svého zakladatele Jigora Kana i v samotném Japonsku.

Níže uvedené video pojednává o tom, že v období 1983 až 2009 zemřelo v důsledku úrazů 108 judistů, v roce 2010 se počet zemřelých zvýšil na 114 judistů [5]. A to jen na japonských základních a středních školách (věkové rozmezí od 12 do 18 let), z toho 60% na zranění mozku. Průměr čtyř úmrtí ročně je výrazně vyšší než v kterémkoli jiném školním sportu.
Nezapomeňme, že tato čísla nezahrnují úmrtí mimo školu, například v soukromých judo klubech, takže celkový počet úmrtí mladých lidí je vyšší. Rovněž došlo k velkému počtu vážných zranění, z nichž mnohá vedla k chronické mozkové dysfunkci nebo k trvalému narušení vědomí neboli k trvalé invaliditě.

Principy Ukemi-waza 

Pro pochopení dále popsaných principů je potřebné si uvědomit, že dopadovou energii při hodu, však kromě tíhové síly působící na tělo padajícího, ještě tvoří vnitřní síly vytvářené padajícím (Uke) a vnější síly vytvářené házejícím (Tori). Nejen rychlost předání energie padajícího těla do podložky, ale též konkrétní část těla a jeho vlastnosti (plocha, tvar, krytí svaly, ...) hrají významnou roli.

Z těchto důvodů nás zajímá tlak (p) v okamžiku dopadu těla na podložku, který je přímo úměrný součinu hmotnosti (m) padajícího a jeho rychlosti (v) a nepřímo úměrný součinu délky časového intervalu (∆t) potřebného na předání energie padajícího těla do podložky a velikosti plochy (S) dopadu.

p=(m×v)/(t×S)  [kg·m-1·s-2=Pa]

Na základě tohoto vztahu můžeme odvodit následující principy pádové techniky:

 • Předávat dopadovou (kinetickou) energii v co možná nejdelším časovém intervalu.
  • Převést přímočarý pohyb do kruhového pohybu (kotoul nebo kolébku).
  • Padat na osvalené části těla, které náraz nejlépe tlumí, pohlcení energie při pádu je závislé také na množství a kvalitě (hustota, svalová rovnováha, funkčnost) svalové hmoty jejíž deformace prodlužuje čas předání. 
 • Využít dopadové (kinetické) energie ke zvýšení těžiště části nebo celého těla.
  • Např. Mae-mawari-ukemi můžeme provádět se zaražením tzn. dochází k zastavení pohybu po pádu a stabilizaci těla v dopadové poloze anebo bez zaražení, kdy plynule pokračujeme do stoje.
  • V prvním případě je veškerá kinetická energie předána do podložky ve druhém je z části využita k pohybu těla do stoje, čímž je náraz těla na podložku menší. Tento princip je prezentován např. i v Nage-no-kata viz Ura-nage a porovnejte třeba s Tomoe-nage nebo Sumi-gaeshi jakým způsobem Uke padá.
 • Rozložit dopadovou (kinetickou) energii na co největší plochu.
  • Ztlumit pád těla úderem natažených paží, pokud je to možné.
 • Chránit zejména mozek, míchu, ledviny, proto je při pádu důležité, aby hlava, páteř a bedra nepřišly do přímého kontaktu (nárazu) s podložkou.

Poznámka ke kvalitě svalů: Svalová hustota je definována jako hmotnost svalové tkáně v poměru k jejímu objemu. Udržení svalové rovnováhy je klíčové pro zdravý pohybový aparát a prevenci chronických komplikací a zranění. Funkčnost svalů, tedy jak efektivně svaly fungují při různých pohybech, je závislá nejen na jejich objemu a hustotě, ale také na faktorech jako je svalová rvnováha a elasticita svalů. Je důležité si uvědomit, že kvalita svalů je ovlivněna řadou faktorů, včetně genetiky, stravy, životního stylu, věku, typu a intenzity cvičení.”

Jak se Ukemi-waza člení?

Pády můžeme dělit dle:

 • jejich směru:
  • vpřed,
  • vzad,
  • do boku,
 • použití překážky:
  • přes překážku,
  • bez použití překážky,
 • použití zbraně:
  • se zbraní,
  • beze zbraně.

V ČR je zažité následující pojmenování pádů. Pojmenování používané v Kodokanu se u pádů vpřed od v ČR ustáleného liší, je uvedeno v hranatých závorkách, ve složených závorkách je uvedeno třetí pojmenování téže techniky. Základními pády jsou:

 • Ushiro-hidari-ukemi (pád kotoulem vzad přes levé rameno)
 • Ushiro-migi-ukemi (pád kotoulem vzad přes pravé rameno)
 • Yoko-hidari-ukemi (pád přes kolébku na levou stranu)
 • Yoko-migi-ukemi (pád přes kolébku na pravou stranu)
 • Mae-hidari-ukemi [Mae-mawari-hidari-ukemi] též se užívá pojmenování {Zenpō-kaiten-ukemi-hidari} (pád kotoulem vpřed přes levou ruku)
 • Mae-migi-ukemi [Mae-mawari-migi-ukemi] též se užívá pojmenování {Zenpō-kaiten-ukemi-migi} (pád kotoulem vpřed přes pravou ruku)
 • Zenpo-ukemi [Mae-ukemi] (pád přímý vpřed)

Metodické zásady

S výukou pádů začínáme z nejnižší možné pozice, tedy v leže, dále pokračujeme přes sed, dřep, klek až do stoje, od Ushiro-ukemi a postupujeme přes Yoko-ukemi, Mae-mawari-ukemi až k Zenpo-ukemi. U všech pádů při dopadu vydechujeme a vstáváme opět s výdechem.

Ushiro-ukemi

Zásady:

 • dosedat těsně za paty,
 • úder obou natažených paží v úhlu do 45 stupňů vůči tělu-trupu,
 • brada u klíční kosti.

Yoko-ukemi

Zásady:

 • dosedat těsně za patu stojné nohy, po dosednutí se tělo a nohy pohybují v boční kolébce,
 • malíková hrana druhé nohy se co nejdéle pohybuje v kontaktu s podložkou
 • úder natažené paže v úhlu do 45 stupňů vůči tělu-trupu,
 • brada u klíční kosti.

Obr. 3 - Mae-mawari-ukemi z kleku. Foto Natalia Jagelska

Mae-mawari-ukemi

Zásady:

 • vykročíme a otevřeme pánev, ramena jsou rovnoběžně s pánví, souhlasnou ruku přiložíme dlaní ze vnitř ke kotníku vykročené nohy,
 • pokládáme koleno na tatami a odvalujeme se přes malíkovou hranu zpevněné horní končetiny, osu ramen se snažíme držet kolmo ke stropu, druhou ruku nepokládáme na tatami,
 • dopadáme do pozice jako u Yoko-ukemi, hlava ani páteř se nedostávají do osy pohybu natož do kontaktu s podložkou,
 • úder natažené paže v úhlu do 45 stupňů vůči tělu-trupu,
 • brada u klíční kosti.

Obr. 4 - Zenpo-ukemi - výchozí pozice z kleku. Foto Natalia Jagelska

Zenpo-ukemi [Mae-ukemi]

Zásady:

 • padáme přímo vpřed, osou otáčení je spojnice palců v případě pádu z kleku spojnice kolen,
 • dopadáme současně na předloktí, dlaně a prsty obou rukou,
 • lokty jsou ve spojení s trupem,
 • nohy se opírají v okamžiku dopadu o Koshi,
 • tělo je zpevněné a nedopadá na podložku,
 • hlava je otočena do strany.

Závěr

Technika pádů je důležitou složkou studia Aikido, Judo a všech dalších komplexních sebeobranných systémů. Tvoří nejen nutnou prevenci proti úrazům, ale i součást pohybových návyků. Znalost technik Ukemi-waza je do jisté míry limitujícím faktorem, neboť bez jejího zvládnutí nelze studovat techniky Nage-waza. Proto je nutné nácviku pádů věnovat náležitou pozornost. Správné provedení do všech směrů a na obě strany je nezbytné.

Videa

 

Průpravná pádová cvičení

Použitá literatura

[1] STRAUS, Jiří. Aplikace forenzní biomechaniky. Praha: Police History, 2001, 283 s. ISBN 80-86477-00-2.

[2] BŘEZINA, Petr. Džúdó 12 pouček - Kanó Džigoró 1930. Džúdó no kenkjú. In: Studium džúdó: Blog o mém studiu technik a principů džúdó. [online]. České Budějovice, 2013, 2016 [cit. 2019-12-24]. Dostupné z: http://judonokenkyu.blog.cz/1607/dzudo-12-poucek-kano-dzigoro-1930

[3] FUNAKOSHI, Gichin and NAKASONE, Genwa [With an afterword by TAKAGI Jotaro a translated by TERAMOTO John]. The twenty guiding principles of karate: the spiritual legacy of the master. Kodansha USA, 2004. 128 s. ISBN 978-1-56836-496-4

[4] REGULI, Zdenko. Neuskutočnené XII. Olympijské hry v Tokiu 1940 z hadiska úpolov. In: PRÍNOS ÚPOLOVÝCH AKTIVÍT NA ROZVOJ OSOBNOSTI ČLOVEKA. Bratislava: FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU, UNIVERZITY KOMENSKÉHO, 2008.

[5] V Japonsku padl první trest za jedno z mnoha dětských úmrtí při judu [online]. Praha: MAFRA, 2011 [cit. 2020-05-08]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/sport/ostatni/v-japonsku-padl-prvni-trest-za-jedno-z-mnoha-detskych-umrti-pri-judu.A111005_190340_sporty_jok

Upozorněni o ochraně autorských práv

Obsah (loga, grafika, webdesign, texty) webu www.goshinjutsu.cz je chráněn autorským zákonem číslo 121/2000 Sb. Použití obsahu tohoto webu k dalšímu šíření je bez předcházejícího výslovného souhlasu autora stránek neoprávněné. Pokud jste použili či hodláte použít ve vašich publikacích obsah webu www.goshinjutsu.cz ocitujte to alespoň tak jak se o to snaží autor tohoto webu.

Příklad citace této stránky:

HAŠKA, Milan. Ukemi-waza. Goshin–jutsu [online]. 2023, 1.9.2023 [cit. 2024-01-29]. Dostupné z: https://www.goshinjutsu.cz/Ukemi-waza

Vytvořeno: 29. 1. 2024 | Aktualizováno: 5. 4. 2024

Milan Haška | milan.haska@goshinjutsu.cz