Technika (waza)

Při studiu Goshin-jutsu považujeme za vhodnější následující definici: „Technika je ideální řešení pohybového úkolu. Principy techniky jsou pravidla, která je nutno při řešení pohybového úkolu dodržet. Technika je symbolem (zhmotněním, prezentací) principu“.

Člověk není ideální, a tak se může k ideálnímu řešení pouze přiblížit. Právě tato snaha o přiblížení se ideálu je základním nástrojem umožňujícím vývoj skrze BUDO. A to nejen po technické stránce, uvědomění si vlastní nedokonalosti vede k rozmělnění ega a následně k pokoře potřebné nejen ke studiu BUDO.

Pokud Budoka příjme za své rčení: „Pochopíš-li Cestu, uvidíš ji ve všem,“ [2] tak ať bude dělat cokoli, bude to dělat se snahou o co nejlepší výsledek, a tak se bude rozvíjet opravdu komplexně.

Jen díky tomuto přístupu se BUDO může stát uměním, všestranného harmonického rozvoje jedince prostřednictvím opravdového studia techniky i cestou hledání duchovních hodnot realizovanou skrze fyzickou a mentální praxi.

Bez tohoto základního přístupu se nedá realizovat žádný opravdový vývoj. 

Jigoro Kano: „Pokud by však technika existovala sama o sobě a nebyla by doprovázena kultivací moudrosti a ctnosti, pak by Judo pro společnost nemělo hodnoty a nepovažoval bych ho za hodné žádného zvláštního respektu. Lidé, kteří se věnují judo, získávají schopnost významně přispívat do společnosti, protože mají nashromážděné zkušenosti se studiem a praktikováním bojového umění jak po duchovní, tak technické stránce, a poté se také stanou hodnými úcty.“ [3]

Principy bojových umění zdůrazňují jednotu celého těla a ducha při vykonávání každé jednotlivé techniky. Z technického pohledu je cílem tohoto spojení získat schopnost provést techniku, která má potenciál rozhodnout, ukončit boj (Todome-waza). Z pedagogického úhlu pohledu můžeme principy technik rozdělit do dvou základních skupin:

  • Principy tvorby technik – zahrnují oblasti, jako jsou fázování techniky a práce se zdroji energie.
  • Principy použití technik – zahrnují oblasti, jako jsou práce s MA-AI (efektivní vzdálenost), feeling (vycítění), timing (načasování) použití techniky neboli práce s KYO agresora.

Pod pojmem „Principy tvorby technik“ se rozumí pravidla (zásady), jejichž dodržení vede k účinnému provedení samotné techniky, bez odporu soupeře (partnera). Tyto principy jsou definovány v úzké návaznosti na poznatky z oborů anatomie, fyziologie a biomechaniky a jsou studovány zejména v první a druhé fázi motorického učení.

Pod pojmem „Principy použití technik“ se rozumí pravidla (zásady), jejichž dodržení vede k úspěšnému provedení techniky v boji. Jedná se o aplikaci principů tvorby technik ve správném čase a vhodné vzdálenosti za odporu soupeře. Jde zejména o uplatnění poznatků z oblasti taktiky, strategie a psychologie. K rozvoji těchto pravidel dochází zejména ve třetí fázi motorického učení.

Dílčí shrnutí

Již jsme si odpověděli na otázky:

  1. Co je to technika? Technika je ideální řešení pohybového úkolu.
  2. K čemu slouží? Přispívá k uvědomění si vlastní nedokonalosti což vede k rozmělnění ega a dále ke komplexnímu harmonickému rozvoji jedince.
  3. Co jsou principy techniky? Jsou pravidla, která je nutno při řešení pohybového úkolu dodržet.
  4. Rozdělením či členěním technik se zabývá kapitola: „Kihon – systematika základních technik" a následující podkapitoly.

Použitá či doporučená literatura

[1] Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Technika [online]. c2023 [citováno 1. 09. 2023]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Technika&oldid=22781064>

[2] MUSAŠI, Mijamoto. Kniha pěti kruhů. Bratislava: Cad press, 1995. 176 s.

[3] KANO, Jigoro. What does Jundo Seisho (Accordance with the Way Overcomes Winning) mean?: Words of Kano Shihan. In: Kodokan Judo Institute [online]. Tokyo: Kodokan [cit. 2019-10-29]. Dostupné z: http://kodokanjudoinstitute.org/en/doctrine/word/jundo-seisho/

Upozorněni o ochraně autorských práv

Obsah (loga, grafika, webdesign, texty) webu www.goshinjutsu.cz je chráněn autorským zákonem číslo 121/2000 Sb. Použití obsahu tohoto webu k dalšímu šíření je bez předcházejícího výslovného souhlasu autora stránek neoprávněné. Pokud jste použili či hodláte použít ve vašich publikacích obsah webu www.goshinjutsu.cz ocitujte to alespoň tak jak se o to snaží autor tohoto webu.

Příklad citace této stránky:

HAŠKA, Milan. Technika. Goshin–jutsu [online]. 2023, 1.9.2023 [cit. 2023-09-11]. Dostupné z: https://www.goshinjutsu.cz/Technika

Vytvořeno: 1. 9. 2023 | Aktualizováno: 21. 3. 2024 | Navazující článek

Milan Haška | milan.haska@goshinjutsu.cz